Dagens regelverk åpner for at armaturmåling kan brukes som et alternativ til AMS ved måling og avregning. Regelverket er likevel ikke tilpasset armaturmåling, og det er opp til hvert enkelt nettselskap å vurdere hvorvidt armaturmåling kan benyttes eller ikke. Armaturmåling kan bidra til en mer samfunnsøkonomisk effektiv måling og avregning av veglys, i tillegg til redusert energibruk og reduserte kostnader for veglyseiere. Hvilken strategi som er mest kostnadseffektiv vil variere med kjennetegn på veglysanlegget.

NKF har gitt tilskudd til prosjektet.

Rapporten er oversendt til OED, SD og KDD med følgende spørsmål: 

Hvilke endringer må gjøres i regelverket for at armaturmåling kan bli en likeverdig målemetode der denne er mest hensiktsmessig?

Hvilken behandling må skje før evt. endringer blir godkjent?

Hvordan kan vi jobbe videre med denne saken på en måte som gir oss mulighet til å få fram våre synspunkter?

Oversendelsesbrev til departementene er tilgjengelig her.

Rapporten er tilgjengelig her.