Drift og vedlikehold – lovpålagte tjenester

Nytt prosjekt om drift og vedlikeholds-standard. I denne rapporten skal det settes søkelys på lovpålagte oppgaver/tjenester. 

Bakgrunnen er en presset økonomi i kommunene og behov for en oversikt over hvilke oppgaver som  utføres. I tillegg til det juridiske perspektivet skal prosjektet også se på samfunnsmessige kostnader ved redusert standard.

Problematikken knyttet til krav til håndtering og deponering av snø skal inngå i dette prosjektet.

I prosjektet skal hver enkelt prosess i drift og vedlikeholdsstandarden vurderes.

Microtrenching – erfaringer fra gjennomførte prosjekter

Det er et overordnet mål for vegmyndigheten å unngå saging i asfaltdekker som kan øke faren for at vann trenger inn i vegkonstruksjonen. 

Erfaringer fra prøveprosjekt med microtrenching har vist at det er vanskelig å få tilstrekkelig heft mellom asfalten og fugen, og at dette fører til lekkasje inn i vegkonstruksjonen. Problemene kan skyldes ugunstige værforhold eller manglende renhold i sporveggene. 

Temperatursvingninger kan på sikt gi ulik utvidelse av asfalt og fugemasse og dermed brytes forbindelsen mellom de to materialene.  Ved retningsendringer på fresesporet kan det oppstå brekkasjer i asfalten som fører til større skader på vegdekket.

For å sikre vegkonstruksjonen skal det fuges i sporet, eksisterende asfalt skal freses og sporet skal dekkes til med nytt asfaltlag. 

Smale spor for å legge ned fiberkabel kan også gi utfordringer ved at det er vanskelig å komprimere masser når tilgangen til lagene i vegkonstruksjonen blir begrenset til en smal stripe. 

Basert på erfaringene så langt har kommunene gått sammen om å lage anbefalinger for behandling av saker der det søkes om å bruke smale spor for fiberkabel i vegen og i sidearealet.

Noen av medlemmene har selv evaluert sine prøveprosjekt, mens andre sitter med erfaringer som ikke er dokumentert og tilgjengelig for andre.

VBT ønsker derfor å samle og dokumentere erfaringer fra prøveprosjektene og underbygge de kravene som bør stilles når denne metoden godkjennes ved ledningsarbeider.

Vi vidrefører følgende prosjekt:

  • Grensesnittprosjektet
  • Rutiner ved ledningsarbeider (SLG samarbeidet)
  • VEGJUS.NO prosjektet
  • Skandinavisk samarbeid
  • Rutiner og digitalisering av veglister 

Flere av disse er nærmere omtalt under de aktuelle fagområdene på nettsiden.