VBT er et fagnettverk for større bykommuner i Norge med markerte byer og sentrumsområder.  Fagområdene er forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale gater og plasser.   VBT er en arena for erfaringsutveksling, felles fag-utvikling og kompetanseoppbygging.  VBT opptrer som talerør for medlemskommunene overfor myndigheter, fagmiljøer og andre samarbeids-partnere i saker der dette er hensiktsmessig.

Det kommunale vegnettet utgjør 43 % av det offentlige vegnettet. 25 % av de kommunale veiene er i VBT kommunene. 50 % av Norges befolkning bor i en VBT kommune.

Det kommunale vegnettet og måten det forvaltes på er viktig for mange samfunnsfunksjoner. VBT vil bidra med sin fagkunnskap for at vegene skal;

  • være framkommelig for alle trafikanter under ulike værforhold
  • gi god adkomst til bedrifter, offentlige tjenester og sentrale møtepunkt
  • gi sikkerhet og trygghet til brukerne
  • bidra til gode servicefunksjoner og estetikk
  • være tilgjengelig som framføringstrase for samfunnskritisk infrastruktur
  • vedlikeholdes og repareres slik at verdien av investert vegkapital opprettholdes

VBT ønsker en kontinuerlig utvikling og forumet vil være i forkant av faglige problemstillinger i medlemskommunene. 

VBT skal gjennom sin virksomhet styrke kompetanseutviklingen i medlemskommunene og bidra til å beholde fagkompetansen hos medlemmene. VBT skal samarbeide med tilsvarende organisasjoner i våre naboland for å utvide faghorisonten og bygge nettverk.

Medlemskommunene i VBT har samlet den fremste kompetansen innenfor vegforvaltning av kommunalt vegnett generelt og innenfor sentrumsområder spesielt.  Forumet skal være en sentral arena for erfaringsutveksling og kunnskapsformidling innen fagområdet.

VBT gjennomfører 1 - 2 nye fagprosjekt årlig.