Vegforum for byer og tettsteder (VBT) har gitt Oslo Economics i oppdrag å gjennomgå relevant regelverk, og vurdere hensiktsmessige strategier for måling av veglys. Dagens regelverk åpner for at armaturmåling kan brukes som et alternativ til AMS ved måling og avregning. Regelverket er likevel ikke tilpasset armaturmåling, og det er opp til hvert enkelt nettselskap å vurdere hvorvidt armaturmåling kan benyttes eller ikke. Armaturmåling kan bidra til en mer samfunnsøkonomisk effektiv måling og avregning av veglys, i tillegg til redusert energibruk og reduserte kostnader for veglyseiere. Hvilken strategi som er mest kostnadseffektiv vil variere med kjennetegn på veglysanlegget.

Oversendelsesbrev til departementene er tilgjengelig her.

Rapporten er tilgjengelig her.