Da er Handlingsplan for regulering av mikromobilitet endelig publisert!   

Mottatt 4. desember 2023                                                                                                                                    

Brage - Statens vegvesen: Handlingsplan for regulering av mikromobilitet (unit.no)

Stor takk til alle som har bidratt med innspill og diskusjoner! Spre den gjerne videre! Dersom dere vet om et relevant fora som kunne tenke seg å få handlingsplanen presentert, kontakt oss gjerne! En del av kunnskapsgrunnlaget er også publisert:

Brage - Statens vegvesen: Kartlegging: nasjonal regulering av mikromobilitet (unit.no)

Erfaringer med lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn

TØI rapport 2023

Hovedbildet er at loven har bidratt til å oppnå sine formål, særlig om fremkommelige og trygge offentlige rom. Kommunene har fått et godt og effektivt virkemiddel for å ta kontrollen over et utleiemarked som, når det gjelder elsparkesykkel, i forkant av loven skapte kaotiske tilstander i mange større byer. 

Vår vurdering er at lovens bestemmelser i det store og hele er hensiktsmessige, men at noen punkter kan enten forbedres eller avklares. Videre er det behov for veiledning til kommunene, især om hvordan unngå at lokale forskrifter og tillatelsesordninger havner i konflikt med EØS-avtalen og spesielt tjenestedirektivet. 

Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn (heretter: utleieloven) ble vedtatt av Stortinget sommeren 2021. Samtidig ble det lagt til grunn at utleieloven skulle evalueres når det er høstet erfaringer med praksis. Transportøkonomisk institutt har gjort en slik innhøsting av erfaringer høsten 2022, som dokumenteres i denne rapporten, for oppdragsgiver Samferdselsdepartementet. 

Rapporten dokumenterer hvordan utleieloven har virket, som grunnlag for en vurdering av om lovens bestemmelser gir kommunene hensiktsmessige virkemidler og ellers virker i samsvar med intensjonene, og da særlig lovens formål, som er å ‘legge til rette for at utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn bidrar til fremkommelige og trygge offentlige rom, effektiv forvaltning, klimavennlige løsninger og godt miljø og lokalmiljø’ (§ 1). 

Se hele rapporten her.

 

Hva er dynamisk regulering av gategrunn?

Innsiktsunderlag fra Statens vegvesen;

Økt konkurranse om begrenset areal stiller krav til hvordan vi utnytter infrastruktur på best mulig måte. Hvordan får vi mest igjen for plassen vi har? Hva er best for byen og dens innbyggere med tanke på nytteverdi, klima og miljø?

Behovet for regulering, administrasjon og allokering av gateareal har eksistert så lenge vi har hatt gater. Økt urbanisering legger press på konkurransen om plassen. Fremveksten av nye leverings- og mobilitetstjenester utfordrer også den tradisjonelle måten å tenke utnyttelse av areal- og infrastruktur.

Kort fortalt handler dynamisk regulering av gategrunn om å legge til rette for både gjennomstrømming av mennesker og varer, og for attraktive og velfungerende byrom. Konseptuelt legger man digital infrastruktur til det fysiske. Dette forenkler en overgang fra statisk til dynamisk, og fra dedikert bruk til flerbruk.

Eksempelvis kan det som tidligere var tradisjonell, statisk gateparkering, utvides til å bli en fleksibel og dynamisk allokering av parkeringsareal som også hensyntar behov for varelevering eller pick-up og drop-off (PUDO) for autonome kjøretøy i fremtiden. En slik løsning vil kombinere fysiske tiltak (skilt, maling) og digitale tiltak (API, Geofence).

I det vedlagt dokumentet har Statens vegvesen engasjert Beta Mobility Consulting AS til i hovedsak å se på det nye vi legger til det eksisterende. Altså digital infrastruktur, hvordan det muliggjør ny bruk og hvilke konsekvenser det får for dagens modell.

Se innsiktsunderlag her.