Om oss

Vegforum for byer og tettsteder (VBT)

Visjon (slagord)
”Nettverk i sentrum”

Virksomhetsidé
VBT er et forum for de største kommunene i landet. Medlemmene er kommuner med markerte by og sentrumsområder. I VBT jobber vi sammen om veg- og trafikkfaglige tema, og deler erfaringer om vegforvaltning i byområder.

Fagområdene er forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale gater og plasser. VBT er en arena for erfaringsutveksling, felles fagutvikling og kompetanseoppbygging.

VBT opptrer som talerør for medlemskommunene overfor myndigheter, fagmiljøer og andre samarbeidspartnere i saker der dette er hensiktsmessig.

traffic jam
Organisering       
De 24 største by/tettsteds kommunene i landet er våre medlemmer. På denne måten er VBT representative for de største kommunene i vei og trafikkfaglige spørsmål.

Årsmøtet er forumets høyeste organ. Årsmøtet vedtar strategiplan for kommende 4-årsperiode samt årlig årsplan og budsjett.

Sommermøtet arrangeres vanligvis i juni måned hos en vertskommune som velges blant medlemmene.  Møtet skal gi faglig inspirasjon og utvikling.  Sommermøtet er en viktig arena for nettverksbygging og motivasjon, Eksempel på agenda for sommermøtet:

  • Erfaringsutveksling
  • Fagseminar (aktuelle tema)
  • Motivasjon
  • Lagbygging
  • Utviklingsforslag

VBT er en dynamisk organisasjon med en en kontinuerlig utvikling og forumet vil være i forkant av faglige problemstillinger i kommunene.  Fagprosjektene danner grunnlag for kompetanseutvikling og fagseminar på de faste møtene.

VBT gjennomfører interne kurs og konferanser også i samarbeid med Norsk kommunaleteknisk forening.

VBTs nettsted sørger for forløpende informasjon og erfaringsutveksling for medlemmene.