Om oss

Vegforum for byer og tettsteder

Visjon (slagord)
”Nettverk i sentrum”

Virksomhetsidé
VBT er et forum for de største kommunene med markerte byer og sentrumsområder. Forumet vil jobbe sammen om veg- og trafikkfaglige tema, og deler erfaringer om det spesielle med vegforvaltning i byområder.

Fagområdene er forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale gater og plasser.   VBT er en arena for erfaringsutveksling, felles fagutvikling og kompetanseoppbygging.

VBT opptrer som talerør for medlemskommunene overfor myndigheter, fagmiljøer og andre samarbeidspartnere i saker der dette er hensiktsmessig.

traffic jam
Organisering       
De 25 største by/tettsteds kommunene i landet er medlemmer av VBT. På denne måten er VBT representativ for de største kommunene i vei og trafikkfaglige spørsmål.

Årsmøtet er forumets høyeste organ. Årsmøtet vedtar strategiplan for kommende 4-årsperiode samt årlig årsplan og budsjett.

Sommermøtet arrangeres vanligvis i juni måned hos en vertskommune som velges blant medlemmene.  Møtet skal gi faglig inspirasjon og utvikling.  Sommermøtet er en viktig arena for nettverksbygging og motivasjon, Eksempel på agenda for sommermøtet:

  • Erfaringsutveksling
  • Fagseminar (aktuelle tema)
  • Motivasjon
  • Lagbygging
  • Utviklingsforslag

VBT ønsker en kontinuerlig utvikling og forumet vil være i forkant av faglige problemstillinger i kommunene.  Fagprosjektene danner grunnlag for kompetanseutvikling og fagseminar på de faste møtene. VBT gjennomfører et fagprosjekt, minst annet hvert år.

VBT gjennomfører interne kurs eller konferanse minst en gang i året og studietur annehvert år.

VBTs nettsted sørger for forløpende informasjon og erfaringsutveksling for medlemmene.