Digitalisering av veglister 

Våren 2023 lanseres første versjon av et nytt system som skal digitalisere og forenkle ajourføring av veglister. En digitalisering av veglistene innebærer å ta i bruk ny teknologi for å utvikle en helhetlig løsning som imøtekommer brukerbehov, samt effektiviserer arbeidsprosessene. Prosjektet tar for seg vegeiers innmelding av bruksklasser, bearbeidelse og dialog med vegeier. I tillegg ser vi på forenkling av prosessene for vedtak, kunngjøring og publisering. Digitaliseringen legger til rette for hyppigere oppdatering og økt kvalitet på NVDB-data, som igjen vil komme trafikantene til gode i form av bedre ruteplanleggingsverktøy.

For å utvikle den beste løsningen er vi avhengig av en god dialog og bidrag fra dere som vegeiere, og i den forbindelse har det blitt opprettet en arbeidsgruppe, hvor 13 kommuner og fylkeskommuner, sammen med Drift og Vedlikehold fra Statens Vegvesen, skal delta for å direkte påvirke utviklingen av løsningen. Arbeidsgruppen vil delta på 3 workshops, demoer og testing av løsningen opp mot lansering av første versjon våren 2023. 

Under følger en liste over hvilke kommuner og fylkeskommuner som vil delta i arbeidsgruppen: 

Drift og Vedlikehold – Statens vegvesen

Oslo kommune, Bymiljøetaten 

Trondheim kommune

Tønsberg kommune

Drammen kommune 

Kvinnherad kommune

Gran kommune

Øvre Eiker kommune

Bodø kommune

Trøndelag fylkeskommune

Innlandet fylkeskommune

Viken fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune

 

Spørsmål og innspill fra kommuner som ikke er valgt ut til arbeidsgruppen ønskes gjerne, og kan rettes til Hanna Hole Kjøsen på hanna.hole.kjosen@vegvesen.no.