Bærekraftig ledelse av fremtidens vegprosjekter krever oppdatert kompetanse innen prosjektfaget. Dette er avgjørende for effektiv forvaltning av offentlige midler.
 
Som deltaker vil du få:
- Innblikk i de nyeste trendene og deres konsekvenser for prosjektledere.
- Kunnskap om ulike gjennomføringsmodeller og deres egnethet.
- Innsikt i byggherrerollen og tilhørende ansvar.
- Erfaringer fra Harstadpakken og løsninger på ulike utfordringer.
- Betydningen av god kommunikasjon både internt og eksternt.
- Nettverksmuligheter med andre i lignende roller.
- Lærdom fra andres erfaringer og mulighet til å dele egne.
- Erfaringer med prosjekter som oppfyller nye klima- og miljøkrav.
 
Fokusområder:
- Kompleksiteten og ringvirkningene av vegprosjekter i bynære strøk.
- By mobilitet, inkludert bil, offentlig transport, sykling og gange.
- Effektiv og bærekraftig transportinfrastruktur.
- Hensyn til myke trafikanter, kollektiv, nødetater og private aktører.
- Prosjektgjennomføring av kollektivknutepunkt, sykkelforbindelser og anlegg for gående.
 
Dette seminaret er din mulighet til å oppdatere din kompetanse, bygge verdifulle nettverk og lære av de beste innen feltet.
 

Prosjektseminaret retter seg primært mot vegpakkeorganisasjoner med offentlige veieiere og hovedvekt på kommunale delprosjekter. Rådgivere og entreprenører samt andre med interesse for fagområdet er også innenfor målgruppen

Velkommen til en inspirerende og lærerik samling i Harstad!

Program og påmelding

Om samarbeidet og Harstadpakken