27.05.2008
VBT hadde møte med Samferdelselsdepartementet og Kommunal og regionaldepartementet den 5.juni.

De som deltok fra VBT var Trygve Petter Nilsen (leder), Per Kjelsaas og Turid Åsen Olsgård (sekretær).  Anne-Mette Bjertnæs skulle vært med men hadde sykdomsforfall.

I vår henvendelse ba vi om et møte der følgende skulle være tema:

1. Grensesnitt i vegforvaltningen
VBT startet i 2007 et prosjekt der målet var å kartlegge ulik praksis i forhold til forvaltningsansvaret av offentlig vegnett og ulike elementer knyttet til vegnettet. Målet for prosjektet har vært å sette lys på et gråsoneproblem i veiforvaltningen. Det er gjennomført en kartlegging av situasjonen i de 17 medlemskommunene. Det kommer fram svært ulike praksis i forholdet mellom drift og vedlikeholdsansvar for vegareal kommunene i mellom, og i forhold til Statens vegvesen, fylkene og private.
Hovedutfordringen er knyttet til gang og sykkelveger langs fylkesvegnettet, men det er også ulik praksis i forhold til støytiltak, belysning, gategrunn osv. Målet med prosjektet er å komme fram til en felle anbefalingen overfor medlemskommunene. Anbefalingen skal innholde både et konkret forslag til hvordan kommunene kan tenke seg en ansvarsfordeling, og forslag til videre behandling av saken.
Vi ønsker å presentere de foreløpige resultatene fra kartleggingen på møtet, og drøfte hvordan spørsmålsstillingene som framkommer på en best mulig måte kan behandles videre. Vi mener at det kan være behov for å vurdere endringer i lovverk for å gjøre forholdet mellom de ulike vegholdere klarere. Den foreløpige rapporten som viser kartleggingsresultater, og aktuelle problemstillinger vil ble oversendt i forkant av møtet.

2. Vedlikeholdsetterslep på kommunale veger
Det har i det siste vært sterk politisk fokus på vedlikeholdsetterslep på vegnettet. Registreringer, beregninger og forslag til tiltak for å redusere etterslepet er beskrevet for riksveger.  Vi vil gjerne diskutere hvilke mulighet vi har til å bidra til at dette bildet blir mer komplett ved at det kommunale vegnettet inngår i problembeskrivelsen.
Noen av medlemskommunene i VBT har gjennomført vurderinger av etterslepet, og vi ønsker å presentere eksempler fra dette arbeidet.

3. Utgifter til kommunale veger som en del av utgiftsutjevningen i inntektssystemet – KRD-prosjekt
Vi er kjent med at det gjennomføres et prosjekt der en ser på utgiftsbehovene på kommunalt vegnett.  KRD har ut fra det vi kjenner til fått utført en kartlegging og en regnskapsstudie i forbindelse med dette.
VBT ønsker en orientering om dette prosjektet, konklusjoner så langt og hvordan saken behandles videre.

4. Vegdirektoratets rolle i forhold til kommunale veger
VBT oppfatter Vegdirektoratet som svært imøtekommende i forhold til å bidra med kompetanse innenfor vegforvaltning. Dette har vi hatt stor nytte av i VBT, spesielt i forbindelse med våre årlige kurs og konferanser. Kommunene opplever likevel i noen tilfeller at denne kompetansen ikke er dekkende for bymessige strøk.  Vegloven gjelder for alt offentlig vegnett, og i noen tilfeller opplever vi at regelverket ikke blir tilpasset det kommunale vegnettet.
Vi ønsker derfor gjennomgang av hvilke forventning kommunene kan ha i forhold til Vegdirektoratets rolle overfor kommunalt vegnett.

Resultat fra møtet:

1.       Grensesnitt i vegforvaltningen
VBT ble henvist til å presentere prosjektet for Vegdirektoratet.  Belysning og gang- og sykkelveger langs fylkesveg vurderes i forbindelse med pågående omorganisering av riks og fylkevegforvaltning.
 
2.       Vedlikeholdsetterslep på kommunale veger
VBT ble henvist til å søke midler hos KS til å synliggjøre etterslep og utvikle nye metoder innenfor vedlikehold.

3.       Utgifter til kommunale veger som en del av utgiftsutjevningen i inntektssystemet – KRD-prosjekt
Prosjektet er under arbeid og det var ikke aktuelt å orientere om evt. resultat av dette nå.

4.       Vegdirektoratets rolle i forhold til kommunale veger
VBT ble henvist til å ta dette temaet med i møte med Vegdirektoratet.

Comments are closed.