Månedens VBT-kommune februar

21.02.2008
Tromsø er månedens VBT-kommune, og Anne Mette Bjertnes har laget følgende innlegg til medlemmene. Vil du bli månedens VBT-kommune i mars? Send en liten rapport på e-post til sekretæren.

Rapport fra Tromsø kommune veg

Her i Tromsø har vi mye på tapetet, og vegen blir til mens vi går.

I 2007 ble det bevilget 21 mill kr. til vedlikehold av veger. Hovedaktiviteten ble asfaltering av gater og grusveger. Det ble også rehabilitert fortau, stikkrenner, nye sluk, utskifting av gatelys, utbedret bruer og revet gamle kaier. Vi fikk mange positive tilbakemelinger på utførte arbeider fra befolkningen.

Tromsø kommune har et vedlikeholdsetterslep på kommunale veger på 280 mill kr. Dette ble framlagt  kommunestyret i en liten rapport som ble kaldt ”Den viktige livsnerven” . Det ble vedtatt å ha en vedlikehold som innhenter vedlikeholdsetterslepet.  Dessverre har ikke politikerne fulgt opp den med bevilgninger for 2008. Til neste sommer blir det asfaltert flere grusveger for resterende investeringsmidler for 2007.

Vi skal lage en vegplan. Det viste seg at ”Den viktige livsnerven” ga politikerne etterspurt informasjon som blir også brukt av det nye kommunestyret. Det vurderes hva en vegplan skal innholde og hvor omfattende den skal være.

Vi har holdt på med støykartlegging og utarbeidelse av støysonekart for Tromsø. Det er jobba sammen med Vegvesenet om dette. Samarbeidet er godt og givende. Nå skal vi i gang med tiltaksutredningen for støy. Arbeidet med støykartlegging har vært større enn antatt. Det er foretatt en del trafikktellinger for å gi et bedre tall til beregningen.

Kommunen skulle ha utført støytiltak på 14 boliger i sentrum innnen 2005. Dette har uteblitt pga manglende økonomi. For et år siden hadde vi inspeksjon av Statens forurensningstilsyn og Fylkesmann og kommunen ble gitt to avvik om manglende støytiltak på de 14 boligene og to anmerkninger angående noe manglende kartlegging langs en veg. Svaret på dette blir sendt i disse dager.

Svevestøv og avgift på bruk av piggdekk har vært en meget aktuell problemstilling i vinter. Når det er fint vær og kaldt, gir det seg utslag i meget høye verdier på målingene av svevestøv. Andelen for bruk av piggfrie dekk er 8,5 % i Tromsø. Den nye Miljø, energi –og transportkomiteen vedtokk avgift på bruk av piggdekk. Dette gikk igjennom formannskapet og sto på sakslista i kommunestyret, men ble utsatt. Det ser ut for at avgift på bruk av piggdekk ikke blir vedtatt da det største partiet har gått ut og sagt at de vil satse på holdningsskapende arbeid for å få opp bruken av piggfrie dekk.

Tromsø kommune veg har også forvaltning og drift av fiskekaier og distriktshaver. Kommunen har forsøkt å få Havnevesenet til å overta dette, men ikke lyktes. Dette er et ansvar som krever oppfølging og er et viktig tiltak i distriktene.

I år planlegges rehabilitering av en kai og bygging av en ny flyte- og servicekai for fiskeflåten. Begge ligger i ytterdistrikt ved kysten.

Tromsøpakke 2 er en pakke som skal gi Tromsø enn mer miljøvennlig by mht trafikk. Det ble satset på å ruste opp en gammel vegtunnel gjennom øya samt anlegg for myke trafikanter som fortau og g/s-veger. Dette finansieres av en ekstra bensinavgift på hver solgte liter bensin i Tromsø kommune.  Arbeidene går sin gang, men antall prosjekter for myke trafikkanterer er redusert pga at rehabiliteringen av vegtunnelen ble dyr.

Det skal bygges et forbrenningsanlegg for søppel på Nordtromsøya. Troms Kraft Varme AS har laget en varmeplan som omfatter legging ev fjernevarmeledninger fra anlegget i nord til sydspissen og over til et boligfelt på vestsiden av Tromsøya.  Dette gjør at mange gater i og utenfor sentrum skal  graves opp i løpet av en 10-15 års periode. Vi ser på muligheter for å samordne gravingen med flere aktører i et langsiktig perspektiv. Det bør være et opplegg som gjør at det er mulig å forskyve prosjekter i tid og kunne påvirke hverandres planlegging i forbindelse med budsjettprosesser.

Er det noen kommuner som har et langsiktig planverktøy eller samhandlingsmåte på tvers av flere etater,  ta gjerne kontakt med undertegnede.
Anne-Mette Bjertnæs
Tromsø 20.02.2008

Comments are closed.