06.03.2008
Ålesund kommune har vært gjennom utkastet til høringsuttale og stiller noen spørsmål som kan være nyttig å ta med i vurderingen for andre kommuner.

Hei
Vi har vore gjennom høyringsuttalen og set igjen med det inntrykket at den  er representativ også for oss.
Men vi kunne godt tenke oss at konsekvensane av §14 i praksis vart klarlagde dersom forskrifta også skal gjelde for kommunale veger. F.eks. vil paragrafen gjelde berre for nye anlegg som vert lagt ned i veggrunnen, eller også alle anlegg som ligg der i dag så lenge dei ikkje har nokon formell avtale med tilhøyrande rettar og plikter? Gjeld den for grunn som kommunen eig, eller regulert grunn eller er det nok at vi har ein kommunal veg der? Kva er utbedrings arbeid? – breddeutvidelse, masseutskiftningar, bygging fortau og busslommer?
Har du nokre tankar om dette?

mvh

Helene Vorren
avdelings ingeniør
Virksomhet for veg, anlegg og park
Ålesund kommune
tlf 70162710

Det vil være viktig å stille disse spørsmål i høringsuttalelsen som VBT skal gi, slik at Vegdirektoratet kan vurdere dette.  Spørsmålene må jo også være relevante i forhold til riks og fylkesveier i tettbygd strøk der eier av veggrunn ikke alltid er identisk med vegholder.

Comments are closed.