20.04.2010
VBT er høringsinstans til forslag til ny håndbok 111, Standard for drift og vedlikehold av veger og gater. frist for å komme med innspill til VBTs høringsuttalelse var torsdag 20 mai. Saken ble også behandlet på sommermøtet i Bodø.

Forslaget til uttalelse fra VBT blir lagt fram til drøfting på sommermøtet i Bodø fra 9 – 11 juni.
Se høringsbrev og forslag til ny håndbok på følgende link til Statens vegvesens hjemmeside.

Vår høringsuttalelse er lagt ut under fagutvikling/prosjekter på intranett.

Comments are closed.