17.06.2008
Endelige rapport fra Grensesnittprosjektet og Veilysveilederen er lagt ut på intranett.

Grensesnitt i vegforvaltningen
Målet for prosjektet har vært å sette lys på et gråsoneproblem i vegforvaltningen. Problemstillingene skal deretter drøftes med Statens vegvesen
og lovgivende myndigheter. Prosjektet har hatt som mål å anbefale en felles holdning fra kommunenes side til dette spørsmålet. Anbefalingen innholder både et konkret forslag til ansvarsfordeling, og forslag til videre behandling av saken.

Prosjektet har gjennomført en spørreundersøkelse for å innhente opplysninger om dagens praksis hos VBT-kommunene. Spørreundersøkelsen
har vært konsentrert om drifts- og vedlikeholdssansvar for de ulike vegarealene, og de ulike elementene som er en del av det offentlige vegnettet. 12 av 17 kommuner har besvart undersøkelsen.

Veileder i veibelysning
Veilederen er en veiviser og en hjelp for kommuner som ønsker å gjøre endringer i den lokale
veilysforvaltningen. Og den skal vise aktuelle løsninger, med tilhørende administrative og
tekniske konsekvenser, som gjør at kommunen kan treffe riktige valg ut fra lokale forhold.

Veilederen er delt inn i 8 kapitler:

Kap A. Forvalterrollen til den kommunale veibelysning
Kap B. Overtagelse av veilysanlegg til kommunalt drift og vedlikehold
Kap C. Belysningsplaner, annet planarbeid, struktur og hierarki
Kap D. Endring av eierskap til veibelysning
Kap E. Alternative belysningsformål; lover og regler
Kap F. Privat veibelysning
Kap G. Avtaler mellom kommune og det lokale nettselskap
Kap H. Avtaler mellom kommune og andre leverandører

Comments are closed.