15.04.2010
Kristiansand kommune har tatt opp spørsmålet om dagbøter i forbindelse med gravearbeider. Kom gjerne med kommentarer og synspunkter til saken.

Kristiansand kommune v/Per Kjelsaas stilte følgende spørsmål til Vegdirektoratet:

Graving i bygatene er til stor ulempe for trafikanter og handelsnæring både i forhold til trygghet, sikkerhet og framkommelighet. Vi ønsker å begrense gravetiden mest mulig, men har et problem med å få utbyggere til å holde tidsfrister for hvor lenge det skal graves. Vi har konferert med vegkontoret lokalt om muligheter for å ilegge dagsbøter, men har fått beskjed om at dette antakelig ikke er mulig. Vi ser bruk av dagsbøter som et viktig virkemiddel for å få aktører til å holde framdrift og begrense ulempene for andre.

Mitt spørsmål til Vegdirektoratet er: finnes det hjemler som gir veiholder muligheter for å fastsette dagsbøter for forsinkelser i forbindelse med graving i offentlig vei?

Statens vegvesen Vegdirektoratet, juridisk seksjon v/ Tordis Hove Pedersen svarte følgende:

Statens vegvesen gir gravetillatelser i medhold av vegloven § 57. Vegloven har ingen bestemmelser som gir vegmyndighetene anledning til å fastsette dagsbøter for forsinkelser i forbindelse med graving i offentlig veg.

 


Kommentar til svaret fra Per Kjelsaas

 

Er ikke dette en svakhet ved vegloven? For mange kommuner skaper åpne grøfter som blir stående i urimelig lang tid i sentrumsgater store problemer.

 

Håper VDR kan vurdere en lovendring ved neste revisjon av vegloven.

Comments are closed.