11.08.2009
Ved Universitet i Stavanger har John Ch. Grønli forsket de siste årene på et konsept som skal sikre enkel utlegging av bestandige bitumenfuger uten avrenning. I denne forbindelse etterspørres markedsdata med frist 20. august.

Kontaktperson i VBT er Stavanger kommune v/Wilhelm Hetland (whetland@stavanger.kommune.no)

Prosjektet har vært gjennom to faser med FORNY-finansiering fra Forskningsrådet, og har nå kommet så langt at en ønsker å verfisere produktet gjennom å søke om verifiseringsmidler hos forskningsrådet.

Problemstillingen til forskningsprosjektet var: -Hvordan sikre enkel utlegging av en bestandig og elastisk fuge.

Metoden og konseptet ble i juni løftet fram for et panel bestående av fagfolk fra Stavanger kommune, Kolo Veidekke, Tertnes Maskinentreprenør, Shell Bitumen, Ankonova og Miljøhager med godt resultat. Panelet kom med gode innspill og hadde god tro på den nye metoden. En dessverre ikke gå dypere inn på selve teknologien/metoden på nåværende tidspunkt, enn å si at det er snakk om bitumenfuge som er enkel å legge ut.
Når en søker om verfiseringsmidler, må en vise til markedsbehov og størrelse, da mye av søknaden til Forskningsrådet avhenger av dette. Etter å ha snakket med Euroconstruct og Prognosesenteret, som er de ledene aktørene på markedsdata innenfor bygg og anlegg viser det seg at det ikke finnes markedsdata for brosteinsmarkedet i dag. Dette medfører at markedsbehovet må kartlegges dersom en skal ha en sjanse til å verifisert dette produktet.

 
Det som jeg i denne omgang etterspør er derfor et skriv som belyser:

-Årlig anslått NYTT areal natursteindekke (estimert oppgitt i m2) samt totalt areal på natursteindekke i byen/kommunen

-Årlige kostnader knyttet til vedlikehold av natursteindekker.

-%-vis fordeling  på fuger – grus / betong o.l.

-Viktigheten av å få verifisert teknologien, -gjerne med bakgrunn i faren ved å bli tvunget ut i et sårbart marked med nok et uferdig produkt!

 

Tusen takk for alle innspill som måtte komme innen 20. august! Hver tilbakemelding er et steg i riktig retning for å få realisert dette spennende prosjektet!

mvh
**********************************************
Olav Mellemstrand Larsen
Business Development Advisor

Prekubator AS
Technology Transfer Office
Ipark – Innovasjonspark Stavanger
Tlf dir +47 51 87 40 22
Mob +47 906 32 906
www.prekubator.no
*********************************************************

Comments are closed.