Veileder for graving

Arbeidet er nå avsluttet fra prosjektets side, og overleveres hermed til oppdragsgiver for videre håndtering. Vi oppfatter oppdragsgiver å være Samarbeidsforum for ledninger i grunnen som ledes av KMD, men hvor også Samferdselsdepartementet som fagmyndighet er representert.

Arbeidsgruppen har bestått av;

Viggo Emdal, Tønsberg kommune

Kurt Bøystad/Stein Isaksen, Bærum kommune

Einar Melheim, Norsk vann

Per Olav Horne, Drammen kommune

Helene Vorren, Ålesund kommune

Kurt Haarberg, Vegdirektoratet

Kristin H. Lind, KS Bedrift

Finn Bangsund, Maskinentreprenørenes forbund (MEF)

Are Greibrokk, Telenor Norge AS

Terje Lindland, Vegdirektoratet

Svein Kolstad, Trondheim kommune

Stian Berg, IKT Norge

Tove Vetaas Idsø, Lyse Elnett

Turid Åsen Olsgård, Vegforum for byer og tettsteder (VBT) (Prosjektleder)

(Norsk Fjernvarme deltok i ett arbeidsmøte, men trakk seg senere fra det videre arbeidet.)

Veilederen bygger på Veglovens § 32 med tilhørende forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg.

Veilederen beskriver samhandlingen mellom vegmyndigheten og ledningseierne for å få til en samfunnsmessig rasjonell, kostnadseffektiv og hensiktsmessig samordning av infrastruktur i kommunale veger.

Rammebetingelsene skal være balansert, forutsigbare og danne grunnlag for alle som planlegger, dimensjonerer, bygger og vedlikeholder ledningsanlegg