Stratetisk drift og vedlikeholdsplanlegging

BAKGRUNN
VBT har i perioden 2008 – 2009 revidert drifts- og vedlikeholdsstandarden (prosesskoden) for kommunale veier.  Parallelt med dette gjennomfører KS et prosjekt for å dokumentere Vegkapital og vedlikeholdsetterslep på kommunale veger. Det forventes at KS prosjektet får en del oppmerksomhet i media.

Som en videreføring av de to prosjektene vil VBT utvikle en planleggingsmetode der skillet mellom verdibevarende vedlikehold og brukerrettet drift blir synliggjort.

VBT tror at det offentlige i større grad enn tidligere vil være opptatt av at kapital som er investert i infrastruktur blir ivaretatt på en måte som gjør at levetiden blir lengst mulig. En slik tankegang vil på sikt gi en miljømessig gevinst.

Statens vegvesen har pekt på problemstillingen med manglende vedlikehold på riks og fylkesveier og fått gehør for en strategisk satsning på vedlikehold framover.

Den samme satsningen forventes å komme på det kommunale vegnett som utgjør ca 41 % av det totale vegnett. VBT kommunene må derfor være forberedt på å kunne svare på spørsmål om hvordan midlene benyttes i dag og hvilke tiltak som kan settes inn for å sikre et mer verdibevarende vedlikehold.

MÅL
Drifts- og vedlikeholdstiltakene må knyttes opp til de aktuelle målformuleringer og grupperes slik at skillet mellom trafikantrettet drift og verdibevarende vedlikehold kommer tydelig fram.

Drifts- og vedlikeholdsplaner skal vise hvordan det kan velges mellom alternative strategier og hvilke konsekvenser et slikt strategivalg vil gi.

Prosjektet skal bygges opp slik at det for eksempel kan brukes som et delkapittel i Hovedplan for kommunale veger, eller som et innspill til kommunenes handlingsplan.

SETT INN TABELL HER!

Følgende er valgt til prosjektkomite:
Arendal kommune v/Torbjørn Hjellvik fra 2011
Kristiansand kommune v/Jon Petter Langfelt
VBT-sekretær Turid Åsen Olsgård