Drift og vedlikeholdsstandard

VBT fullførte i 1995 en veileder med Prosesskoder, drifts- og vedlikeholdsstandard for kommunale veier.  Veilederen ble gitt ut gjennom NKF og er fortsatt til salgs der. Standarden var bygget på Statens vegvesens prosesskode og tilsvarende standarder for riks og fylkesveier. Disse er nå oppdatert og det er behov for å gjennomgå vår standard i forhold til de endringene Statens vegvesen har foretatt.  Det kreves også en tilpasning til en tid der oppgavene styres gjennom kontrakter.

Mål med prosjektet
Målet for prosjektet er å utarbeide en ny drift og vedlikeholdsstandard for kommunale veier.  Standarden skal utformes som en veileder for kommunene. Standarden skal være utformet på en slik måte at den kan brukes som mal for tilbudsgrunnlag og kontrakter for drifts- og vedlikeholdsoppdrag.

Oppgavene skal beskrives entydig slik at de kan brukes prissammenligning og til nøkkeltall kommunene i mellom. Det kan også bli aktuelt å gjennomføre et opplæringsprogram med bakgrunn i dette prosjektet.

Deltakere
Skedsmo, Bodø og sekretæren er oppnevnt av årsmøtet 2007 som prosjektkomité. Programkomiteen leier inn eksterne konsulenttjenester ved behov. Rambøll Norge v/Tom Hedalen ble vagt til samarbeidspartner for dette prosjektet.

Ferdig rapport
Ny drift og vedlikeholdsstandard ble ferdig i oktober 2009.

Revisjon
VBT vedtok på årsmøtet 2011 å revidere standarden, revisjonen er planlagt ferdig i juni 2012. Prosjektgruppen består av Roger Solli fra Skedsmo kommune og Gjert Egil Johansen fra Tønsberg kommune.

Revidert standard 2012