Grensesnitt i veiforvaltningen

Grensesnitt i veiforvaltningen har vært et aktuelt tema i mange år. Hovedutfordringen er knyttet til fylkesveinettet.   Behandlingen av dette som et eget prosjekt i VBT har blitt utsatt flere ganger. Dette er gjort i påvente av evt. endring i den offentlige oppgavefordelingen (kommune, fylke, stat).

I diskusjonene som har vært er det kommet fram at det er ulike praksis i forholdet mellom den enkelte VBT-kommunen og Statens vegvesen/Fylkeskommunen.

Mål med prosjektet
Målet for prosjektet er å sette lys på et gråsoneproblem i veiforvaltningen.  Problemstillingen skal drøftes med Statens vegvesen og lovgivende myndigheter. Prosjektet skal anbefale en felles holdning fra kommunenes side til dette spørsmålet.

Anbefalingen skal innholde både et konkret forslag til ansvarsfordeling og forslag til videre behandling av saken.

Deltakere
Per Kjelsaas fra Kristiansand, Per Olav Holmstrøm fra Lillehammer og sekretæren ble oppnevnt av årsmøtet 2007 som prosjektkomité. Prosjektkomiteen leier inn eksterne konsulenttjenester ved behov.

Tidsplan
Prosjektetplanen ble godkjent av AU 19 april 2007 og prosjektet ble ferdigstilt til sommermøtet 2008.

Grensesnitt i vegforvaltningen

NB Prosjektet er fortsatt aktuelt og det jobbes med en oppdatering som skal være klar til sommeren 2018.

Trygve Petter Nilsen – Stavanger kommune, Per Kjelsaas Kristiansand kommune og Truls Rieger – Drammen kommune er i prosjektgruppen.